تلاش برای عقد قرارداد با Apple توسط Microsoft و Yahoo | چاره پز