اینستاگرام و معرفی اپلیکیشنی جدید جهت تثبیت خطاهای زمانی در فایل‌های ویدئویی (ویدئو) | چاره پز