کوچکترین صفحه کلید برای iOS 8 نیز طراحی شد | چاره پز